ÇALIŞAN ADAYI AYDINLATMA METNİ

ÇALIŞAN ADAYI KİŞİSEL VERİ AYDINLATMA METNİ

 

KEY Kahramanmaraş Endüstriyel Yatırımlar Holding A.Ş tarafından veri sorumlusu sıfatıyla; iş başvurunuz kapsamında bu başvuru formuyla bizzat düzenlediğiniz CV’niz üzerinden alınan ve işlenen kişisel verileriniz bulunmaktadır. Bu kişisel veriler; Şirket otomatik sistemleri veya fiziksel ortamlarında ve şirket yazılı standartlarında, tarafınızla iş ilişkisi kurulabilmesi ve şirketin personel temini süreçlerinin yürütülmesi amacıyla işlenecektir. Tarafınızla iş ilişkisi kurulamaması durumunda 2. Yılın sonunda bu verileriniz imha edilecektir.  İşe alınmanız durumunda ise özlük dosyanızda muhafaza edilecektir. Tarafınızca hazırlanmış özgeçmiş belgesinde ve/veya başvuru formunuzda yer alan ad-soyad, kimlik numarası, adres, telefon, eğitim, meslek, ücret, referanslarınıza ve aile bireylerinize ait bilgilerden ibaret kişisel verileriniz 6698 sayılı Kanun’un 5./2 maddesi uyarınca işçi-işveren ilişkisinin kurulabilmesi ve sözleşme imzalanabilmesi, bir hakkın tesisi ve meşru menfaatler çerçevesinde işlenecektir. Yine başvuru formunda yer alan sağlık beyanınıza ve sabıka kaydınıza ilişkin bilgiler ise açık rızanıza istinaden işlenebilecektir. Tarafınızca paylaşılan kişisel veriler, bildirdiğiniz referanslarınızla paylaşılacak ve iletişim sonucunda iş hayatı geçmişiniz hakkında bilgi edinilmesine, geçmiş taraması yapılmasına olanak sağlayacaktır. Kişisel bilgileriniz ‘amaçla sınırlılık ilkesi’ gereğince personel temini ve iş süreçlerinin yönetilmesi için işlenebilecektir. Bu kişisel verileriniz sağlıklı bir değerlendirme yapabilmek ve işe alım süreçlerini yönetebilmek adına 3. kişi danışmanlık, eğitim veya iş bulma firmaları olan iş ortaklarımız ile paylaşılabilecek ve iş ihtiyacının doğması halinde diğer şirketlerimiz olan Kahramanmaraş Kağıt San. ve Tic. A.Ş., Kmk Dış Ticaret A.Ş., Kmk Proje İnşaat San. ve Tic. A.Ş., Eskişehir Kağıt San. ve Tic. A.Ş., Markas Boru Plastik San. ve Tic. A.Ş., Aksu Çevre Danışmanlık ve Geri Dönüşüm A.Ş., Key Mensucat San. ve Tic. A.Ş., Sarpa Lojistik San. ve Tic. A.Ş., Aksu Canlı Hayvan Besicilik San. ve Tic. Ltd. Şti’ ye aktarılabilecektir. Aile bireylerinize ve Referanslarınıza ait kişisel veriler için ilgili kişilerin tarafınızca bilgilendirilmiş ve gerekli ise izinlerinin alınmış olması gerekir.  Referans araştırması sırasında verdiğiniz bilgilerin hatalı olması nedeniyle, referans araştırması sürecinde Şirket’in bir zarara uğraması halinde bu zarar sorumluluğunun sizin üzerinizde olduğunu hatırlatırız. Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’nun 11. Maddesi uyarınca her zaman, şirketimize başvurmak suretiyle kişisel veri işlenip işlenmediğini öğrenme, işlenmiş ise buna ilişkin bilgi talep etme, kişisel verilerin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme, yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişileri öğrenme, eksik veya yanlış işlenmiş olması halinde bunların düzeltilmesini isteme, Kanunun 7. Maddesinde öngörülen şartlar çerçevesinde kişisel verilerin silinmesini veya yok edilmesini isteme, yukarıda bahsedilen verilerin yok edilme ve düzeltilme işlemlerinin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme, verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi sonucu kişinin kendisi aleyhine bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme ve kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğraması halinde zararın giderilmesini talep etme haklarına sahipsiniz. Bu metinde sayılan tüm talep ve başvurularınızı ŞİRKET’e yazılı olarak posta adresinden veya [email protected] adresinden iletebilirsiniz. Başvuru formu ve detaylı ŞİRKET Kişisel Veri İşleme Politikası’na www.keyholding.com.tr adresinden ulaşabilirsiniz.

 

 

 

 

KEY KAHRAMANMARAŞ ENDÜSTRİYEL YATIRIMLAR HOLDİNG A.Ş.

(VERİ SORUMLUSU)

ADRES: Merdivenköy Mah. Dikyol Sokak B Blok No:2A/1001 Kadıköy İstanbul

MERSİS: 0548-0881-6800-0001

WEB ADRESİ: https://keyholding.com.tr/

TEBLİĞ ALAN ADI-SOYAD:

TARİH VE İMZA:

 

ÇALIŞAN ADAYI KİŞİSEL VERİ

RIZA METNİ VE REFERANS ARAŞTIRMA İZİN FORMU

 

“REFERANS TAAHHÜTÜ”

Tarafımca verilen aile bireylerime ait kişisel veriler için aile bireylerimi bilgilendirdiğimi, Referans olarak belirttiğim kişiler ile referans kontrolü yapılması amacıyla iletişime geçilebilmesi için kişisel verilerin Key Kahramanmaraş Endüstriyel Yatırımlar Holding A.Ş. (ŞİRKET) ile paylaşılabilmesine yönelik gerekli bilgilendirmenin yapıldığını/izinlerin alındığını taahhüt ederim.

 

Ad Soyad:

Tarih: 

İmza

 

 

KİŞİSEL VERİLERİN İŞLENMESİ İÇİN AÇIK RIZA METNİ

Tarafımca hazırlanmış özgeçmiş belgesinde ve/veya iş başvuru formunda belirttiğim, görüşme sırasında bizzat ilettiğim ve tarafıma sunulan aydınlatma metninde ifade edilen sağlık verilerim, sabıka kaydı verilerim de dahil tüm bilgilerin tamamının doğru olduğunu taahhüt ederim. Başvuru formunda mevcut tüm kişisel verilerimin Key Kahramanmaraş Endüstriyel Yatırımlar Holding A.Ş. tarafından işleneceğini anladım. Sağlık ve Sabıka kaydından ibaret kişisel verilerimin Key Kahramanmaraş Endüstriyel Yatırımlar Holding A.Ş. tarafından işlenmesine, özgeçmiş belgemde ve başvuru formunda yer alan tüm kişisel verilerin aydınlatma metninde bildirilen kişilere aktarılmasına ve tarafımla iş akdi kurulmaması durumunda 2 yıl süreyle saklanmasına izin ………………….

ADAY

Ad Soyad:

Tarih:

İmza: